EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ- KIRKLARELİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

10 KALEM KVC AMELİYATLARINDA KULLANILMAK ÜZERE TIBBİ MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/378938

1-İdarenin

a) Adı

:

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ- KIRKLARELİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

Yayla Mahallesi Çamlık Caddesi No:49/1 Kırklareli --- 39100 KIRKLARELİ MERKEZ/KIRKLARELİ

c) Telefon ve faks numarası

:

2882141043 - Dahili 12021 - 2882122085

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

10 KALEM KVC AMELİYATLARINDA KULLANILMAK ÜZERE TIBBİ MALZEME ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

10 KALEM KVC AMELİYATLARINDA KULLANILMAK ÜZERE TIBBİ MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

KIRKLARELİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ SARF DEPO

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanır. (Sözleşme süresi: sözleşme imzalandıktan sonra 175 takvim günüdür.) Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen Hastanenin belirttiği sürelerde malların teslim edilmesi gerekmektedir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

16.04.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

KIRKLARELİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - İDARİ KAT TOPLANTI SALONU


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1) İstekliler tarafından teklif edilen ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamına giren ürünler; Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olacak ve Sağlık Bakanlığından onaylı olacak, istekli firmalar ÜTS numaralarını e-teklifleri kapsamında YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNUN ilgili satırında beyan edilecektir. Teklif edilen ürünün T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olduğuna ilişkin https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/ internet adresinden alınan ve durumu tevsik eden çıktılar  idaremizin talep etmesi durumunda teklif sahipleri tarafından idaremizin belirlediği tarih ve saate kadar  belirlenen adrese teslim edilecektir.

2) İhaleye iştirak eden istekliler; ithalatçı veya üreticisi ise Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olacaklar, isteklinin imalatçı veya ithalatçı olmadığı durumlarda ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna ilişkin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kaydının olması zorunlu olup tekliflerin değerlendirme aşamasında sunulan barkod veya UBB numaralarından T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olduğuna ilişkin https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/ internet adresinden sorgulamalar yapılacak, ilgili ürün için bayiliği bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

3) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamına girmeyen ürünler için; istekli firmalar  ürünün kapsam dışı olduğunu  beyan edecekler.Ayrıca  üretici, tedarikçi yada distribütör firmaların ürüne ilişkin kapsam dışı beyanını YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNUN  ilgili satırında belirtecektir. İdaremizin talep etmesi durumunda teklif sahipleri tarafından idaremizin belirlediği tarih ve saate kadar  belirlenen adrese teslim edilecektir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İhaleye katılım sağlayan firmalardan teklif vermiş oldukları kalemler için 1. ve 2. avantajlı olmaları halinde;  ihale sonrası tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında hastanenin isteği doğrultusunda EKAP üzerinden tebliğ edilerek numune talep edilebilecektir. Talep edilen numune  idaremiz tarafından belirlenen tarih ve saate kadar posta veya kargo yoluyla da teslim edilebilecektir. Numuneler istekli tarafından hazırlanan numune teslim tutanağı ile üzerinde ürün adı, ihale sıra numarası, teklif veren firmanın bilgileri ve varsa ÜTS kodu yazılı bir şekilde orjinal ambalajında sunulacaktır. Numuneler İade edilmeyecektir. 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02006714