EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ- KIRKLARELİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
45 KALEM BİYOMEDİKAL NİTELİKLİ SARF MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/441827

1-İdarenin

a) Adı

:

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ- KIRKLARELİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

Yayla Mahallesi Çamlık Caddesi No:49/1 Kırklareli --- 39100 KIRKLARELİ MERKEZ/KIRKLARELİ

c) Telefon ve faks numarası

:

2882141043- DAHİLİ:12021 - 2882122085

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

45 KALEM BİYOMEDİKAL NİTELİKLİ SARF MALZEME ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

45 KALEM BİYOMEDİKAL NİTELİKLİ TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

KIRKLARELİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BİYOMEDİKAL DEPO

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Siparişler biyomedikal depo birimi tarafından yazılı olarak, posta, e-mail veya fax yolu ile tebliğ edilecek olup, 10 (on) takvim günü içerisinde Muayene Kabul Birimine peyder pey teslim edilecektir. Her aya düşen miktar o aya düşen kadar sipariş yapılacaktır. Ancak hastanelerin stok seviyeleri azami seviyesinin üzerine çıktığında daha az sipariş yapmak ve stok seviyeleri asgari seviyenin altına düştüğünde daha çok sipariş yapmak hastane idarelerinin inisiyatifindedir. 10 (on) takvim günü içerisinde teslim edilmemesi üzerine cezai müeyyide uygulanacaktır

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

13.05.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Yayla Mh. Çamlık Cd. No:49 KIRKLARELİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Belge Adı

İhale/Kısım/Kısımlar

Açıklama

Ortak Girişimlerde

Tıbbi Cihaz Satış Yetki Belgesi

İhale Bazında

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmeli, evrak istenildiği takdirde İdare'ye sunmak zorundadır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Belge Adı

İhale/Kısım/Kısımlar

Açıklama

Ortak Girişimlerde

UBB/ÜTS Belgesi

İhale Bazında

T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (UBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı tedarikçi numaralarını yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmeli, evrak istenildiği takdirde İdare'ye sunmak zorundadır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Belge Adı

İhale/Kısım/Kısımlar

Açıklama

Ortak Girişimlerde

Kalibrasyon ve Validasyon Raporu

BUHAR İNDİKATÖRÜ BUHAR STERİLİZASYON İNDİKATÖRÜ BİYOLOJİK HIZLI SONUÇ VEREN 1 SAAT

Kalibrasyon ve Validasyon Raporu

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Resistometre Raporları

BUHAR İNDİKATÖRÜ BUHAR STERİLİZASYON İNDİKATÖRÜ BİYOLOJİK HIZLI SONUÇ VEREN 1 SAAT

TS EN ISO 18472 ' ye uygun üretilmiş Resistometre Raporları

Tek ortağın sunması yeterlidir.

ÜRÜN GÜVENLİK VERİ FORMU

YIKAMA / DEZENFEKSİYON YIKAMA/DEZENFEKSİYON CİHAZI İÇİN SIVI DETERJAN NÖTR-ALKALİ

ÜRÜN GÜVENLİK VERİ FORMU

Tek ortağın sunması yeterlidir.

ÜTS (ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ) KAPSAM DIŞI BELGESİ

TEST ORGANİK MADDE KALINTI TESTİ- EL ALETİ VE CİHAZ YÜZEYİ

ÜTS (ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ) KAPSAM DIŞI BELGESİ

Tek ortağın sunması yeterlidir.

EN ISO 11140

BUHAR İNDİKATÖRÜ BUHAR STERİLİZASYON ETİKETİ KİMYASAL İNDİKATÖRLÜ SINIF 1

16.4 maddesini karşılayan belge sunulması zorunludur.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

KLİNİK RAPORLAR

ENZİMATİK TEMİZLEYİCİ EL ALETİ VE CİHAZ YÜZEY DEZENFEKTANI ENZİMATİK SIVI 5 LT

KLİNİK ÇALIŞMA RAPORLARI

Tek ortağın sunması yeterlidir.

KLİNİK RAPORLAR

ALET DEZENFEKTANI CİHAZ YÜZEY DEZENFEKTANI ALDEHİTSİZ FENOLSÜZ SPREY 1 LT (KÜVÖZ)

21.1 MADDE YER ALAN KLİNİK ÇALIŞMA RAPORLARI

Tek ortağın sunması yeterlidir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02018314