KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


2024 Yılı İl Özel İdaresi Asfalt Kaplama Programında bulunan Muhtelif Köyyollarının Asfalt Kaplamasında İhtiyaç Olan Asfalt Mıcırı Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/416884

1-İdarenin
a) Adı : KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : KARACAİBRAHİM MH. MECİDİYE SOK. 67 39100 KIRKLARELİ MERKEZ/KIRKLARELİ
c) Telefon ve faks numarası : 2882141214 - 2882143040
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2024 Yılı İl Özel İdaresi Asfalt Kaplama Programında bulunan Muhtelif Köyyollarının Asfalt Kaplamasında İhtiyaç Olan Asfalt Mıcırı Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1470 Ton (A) Tipi 3 Numara Asfalt Mıcırı 450 Ton (B) Tipi 2 Numara Asfalt Mıcırı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Merkez İlçe Kayalı Köy İçine, Merkez İlçe Çeşmeköy Köy İçine, Merkez İlçe Çayırlı Köy İçine, Merkez İlçe Kapaklı Köy İçine, Merkez/Pınarhisar İlçesi Beypınar-Kurudere Köy Yoluna, Babaeski İlçesi Ertuğrul-Çengerli Köyyoluna, Babaeski İlçesi Yeniköy Köy İçine, Kofçaz İlçesi Tastepe Köy İçine
ç) Süresi/teslim tarihi : Satın alınacak Asfalt Altı Temel Malzeme, İl Özel idaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce oluşturulacak Kabul Komisyonu tarafından aşağıda belirtilen esaslar dahilinde teslim alınacaktır: a) Satın alınacak malın, tamamı işe başlama tarihinden itibaren 30 takvim günü içinde teslim alınacaktır. b) Satın alınacak malın, sözleşmenin 10.1.1 maddesinde belirtilen yol boyu depolarına idare görevlisi veya Kabul ve Muayene Komisyonunun görevlendireceği yetkili ile Araç şoförünün imzalayacağı yükleniciye ait irsaliye ile teslim alınacaktır. c) Satın alınacak malzeme yetkili komisyon tarafından Ocak kantar fişi, irsaliye ve Kabul ve Muayene Komisyonunun talebi halinde mahallinde tartılan kantar fişi karşılaştırılarak tonaj kontrolleri yapılacaktır. Miktarda eksiklik varsa tutanakla belirtilerek, eksik olan miktarın bedeli ödenmeyecektir. Boşaltma esnasında meydana gelebilecek zayiattan Yüklenici sorumlu olacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.04.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kırklareli İl Özel İdaresi Hizmet Birimleri Binası- Destek Hizmetleri Müdürlüğü 3. Kat Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
Aday veya istekliler imalatçı olduğunu aşağıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edebilirler.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi.
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu.
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi.
ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Belge Adı Açıklama
1 adet loder b) 4 adet damperli araç (2013 ve daha üstü model olacaktır) c) 1 adet binek araba (Pick-Up, Otomobil vb) a) 1 adet en az 2,5 m3 kapasiteli lastik tekerlekli loder, b) Kendi ağırlığı hariç en az 20 ton yük taşıma kapasiteli 4 adet Mıcır Sevkiyatına uygun damperli araçları (2013 ve daha üstü model olacaktır) c) Mal teslim aşamasında idare elemanını köyyolu depolarına götürmek üzere 1 adet binek araba (Pick-up, Otomobil vb) bulunduracağını ihale anında Yeterlilik Bilgileri Tablosunda beyan edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02009629