KIRKLARELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE 01/05/2024-30/04/2025 TARİHLERİ ARASINDA MALZEMESİZ PERSONEL HİZMET ALIM İHALESİ
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİSEVLERİ KIRKLARELİ POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Polisevi Şube Müdürlüğüne 01/05/2024-30/04/2025 Tarihleri Arasında Malzemesiz Personel hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2024/389771
 
1-İdarenin
a) Adı
:
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİSEVLERİ KIRKLARELİ POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi
:
Karakaş Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı MERKEZ/KIRKLARELİ
c) Telefon ve faks numarası
:
02882142954 -
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı
:
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Polisevi Şube Müdürlüğüne 01/05/2024-30/04/2025 Tarihleri Arasında Malzemesiz Personel
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
1 AŞÇI, 1 GARSON VE 1 BAYAN KUAFÖRÜ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Kırklareli Polisevi Şube Müdürlüğü Karakaş mah. Fevzi Çakmak Bulvarı No:5 Merkez/Kırklareli
ç) Süresi/teslim tarihi
:
İşe başlama tarihi 01.05.2024, işin bitiş tarihi 30.04.2025
d) İşe başlama tarihi
:
01.05.2024
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
15.04.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
Kırklareli Polisevi Şube Müdürlüğü Karakaş Mah. Fevzi Çakmak Bulvarı No:5 Merkez/Kırklareli
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Gerçekleştirilecek olan ihale sonucunda tüm isteklilerin aynı teklif bedelini sunması sonucunda Kamu İhale Genel Tebliği'nin 70. maddesi ve Hizmet Alım İhale Yönetmeliğinin 63. maddesi gereğince puanlama yoluna gidildiğinde yönetmeliğin 63. maddesinin b bendinde belirtilen husus gereği puan hak eden firmanın verilen kararla ya da sonrasında çekilecek kura ile işi üstlenmesi durumunda her ay sonu yapılacak hakediş belgeleri Polisevi Şube Müdürlüğünde idare ile firma temsilcilerinin karşılıklı imzaları ile düzenlenecek ve hakediş ödemesi gerçekleştirilecektir. Firma temsilcisinin her ay sonunda bildirilen gün içinde Polisevi Şube Müdürlüğümüzde hazır bulunmaması tek taraflı fesih sebebi sayılacaktır.

 
#ilangovtr Basın No ILN02007705