EVRENSEKİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İLAN

Sıra No İli İlçesi Beldesi Mah. İmar Durumu Cinsi Ada Parsel Muhamman Bedel     (TL) %10 Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz Fatih Konut Alanı, Ayrık Nizam, 5 Kat, Emsal 1.20 Arsa 188 93 500.00 3,266,416.67 TL 326,641.67 TL 18.07.2024 09:00
2 Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz Fatih Konut Alanı, Ayrık Nizam, 5 Kat, Emsal 1.20 Arsa 188 94 500.00 3,266,416.67 TL 326,641.67 TL 18.07.2024 09:30
3 Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz Fatih Konut Alanı, Ayrık Nizam, 5 Kat, Emsal 1.20 Arsa 188 95 558.33 3,647,476.84 TL 364,747.68 TL 18.07.2024 10:00
4 Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz Fatih Konut Alanı, Ayrık Nizam, 5 Kat, Emsal 1.20 Arsa 188 96 724.33 4,671,566.34 TL 467,156.63 TL 18.07.2024 10:30
5 Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz Fatih Konut Alanı, Ayrık Nizam, 5 Kat, Emsal 1.20 Arsa 188 97 724.35 4,671,695.33 TL 467,169.53 TL 18.07.2024 11:00
6 Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz Fatih Konut Alanı, Ayrık Nizam, 5 Kat, Emsal 1.20 Arsa 188 98 500.00 3,224,750.00 TL 322,475.00 TL 18.07.2024 11:30
7 Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz Fatih Konut Alanı, Ayrık Nizam, 5 Kat, Emsal 1.20 Arsa 188 99 500.00 3,224,750.00 TL 322,475.00 TL 18.07.2024 12:00
8 Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz Fatih Konut Alanı, Ayrık Nizam, 5 Kat, Emsal 1.20 Arsa 188 100 500.00 3,224,750.00 TL 322,475.00 TL 18.07.2024 14:00
9 Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz Fatih Konut Alanı, Ayrık Nizam, 5 Kat, Emsal 1.20 Arsa 188 101 500.00 3,266,416.67 TL 326,641.67 TL 18.07.2024 14:30
10 Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz Fatih Konut Alanı, Ayrık Nizam, 5 Kat, Emsal 1.20 Arsa 188 102 500.00 3,266,416.67 TL 326,641.67 TL 18.07.2024 15:00
11 Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz Fatih Konut Alanı, Ayrık Nizam, 5 Kat, Emsal 1.20 Arsa 188 103 500.00 3,266,416.67 TL 326,641.67 TL 18.07.2024 15:30
12 Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz Fatih Konut Alanı, Ayrık Nizam, 5 Kat, Emsal 1.20 Arsa 188 104 500.00 3,266,416.67 TL 326,641.67 TL 18.07.2024 16:00 

1-      Yukarıda özellikleri belirtilen ve mülkiyeti Evrensekiz Belediyesine ait olan taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45. maddesi göre Açık Arttırma Usulü satılacaktır.
2-      İhale bedellerinin tamamı peşin ödenecek ve Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17. maddesinin4.fıkrasının ( r ) bendi gereğince KDV’ den muaf tutulacaktır.
3-      İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Belediye nikah salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
4-      İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler:
A-GERÇEK KİŞİ OLMASI HALİNDE
1-      Nüfus cüzdan sureti
2-      İkametgah belgesi
3-      Vekaleten katılıyor ise noter tasdikli imza beyannamesi
4-      Geçici teminatın ödendiğine dair belge veya teminat mektubu
5-      Belediyeye borcu olmadığına dair belge
6-      İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanmış şartname
7-      Tebligat adresi
B-TÜZEL KİŞİ OLMASI HALİNDE
1-      Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge
2-      Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve imza sirküleri
3-      Tebligat adresi
4-      Geçici teminatın ödendiğine dair belge veya teminat mektubu
5-      İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanmış şartname
6-      Belediyeye borcu olmadığına dair belge
C-ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE
1-      Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin noter tasdikli girişim beyannamesi
2-      Ortak girişim oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için yukarıda yazılı (A) ve (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.
İşbu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.


 

#ilangovtr Basın No ILN02054635