ÜSKÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İdarenin:
a. Adresi    : Cevatpaşa Mahallesi Hükümet Caddesi No:1 Üsküp/KIRKLARELİ
b. Telefon   : 0288 273 11 22
c. Fax         : 0288 273 11 23
d. E-mail     : [email protected]

 1. Mülkiyeti ÜSKÜP Belediye Başkanlığına ait olan, Cevatpaşa Mahallesinde bulunan, 435 ada 14 parsel sayılı 1 (bir) adet  “Arsa” vasfındaki taşınmaz, şartnamesi dâhilinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45’inci maddesine istinaden açık teklif usulü ile ihaleye konulmuştur.
 2. Belediyemiz tarafından satışa çıkarılan taşınmazların muhammen satış bedelleri, geçici teminat miktarları ve ihale saatleri aşağıda yer almaktadır.
İHALE
TARİHİ

TAPU KAYDI
 

MUHAMMEN BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL) %3

İHALE
SAATİ
MAHALLE ADA PARSEL NİTELİĞİ ARSA
ALANI (M²)
08.05.2024  CEVATPAŞA 435 14 ARSA 416,27
 
 (KDV İSTİSNA)
1.254.741,85.-
37.642,26.- 14:00

 1. Arsa Satış İhaleleri yukarıda ki tabloda belirtilen gün ve saatte Üsküp Belediye Başkanlığı İdari Binası 2. Kat Toplantı Salonunda İhale Komisyonu Üsküp Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
 2. İhaleye Katılacak isteklilerin aşağıdaki evrakları ihale saatinden önce Belediyemiz Fen İşleri veya Destek Hizmetlerine teslim etmeleri gerekmektedir.  

 Teklif ve Başvuru Dosyasında Aranacak Belgeler;

  1. Yerleşim yeri belgesi. (e-devlet)
  2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Nüfus kayıt örneği (e-devlet)
  3. Geçici teminat mektubu (en az 09
  4. /06/2024 kadar geçerli) veya Nakit ödenmesi halinde ödeme  belgesi. (Üsküp Belediye Veznesi  Tahsilat Makbuz / Banka Dekontu) Kredi kartı ile Post’tan Geçici teminat ödenmesi halinde  , İlgili Bankadan Belediye hesaplarına aktarıldığında iade edilecektir.
  5. Şirketlerde, Yetki belgesi, İmza sirküleri, Vergi levhası, Faaliyet Durum Belgesi ve Şirketin ana sözleşmesi.
  6. Üsküp Belediye Başkanlığına borcu bulunan, İhalelere katılmaktan yasaklı olan özel veya tüzel kişiler ihaleye katılamazlar. İhaleye katılmak isteyen İsteklilerin,  Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alacağı “Borcu Yoktur” yazısı.
  7. Taşınmazlara ait “Arsa yerinin satış şartnamesinin” her sayfası ayrı ayrı ihaleye girecek olan istekli tarafından görülmesi , okunması ve imzalanması zorunludur. Şartname Destek hizmetleri Servisinden temin edilebilir.
  8. Özel kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekâletname ile imza beyannamesi.
  9. İsteklilerin varsa Banka Hesap numarası yoksa , IBAN Numarası  (Geçici teminat iadesi için) bildirilmelidir. Geçici Teminat iadesi Banka üzerinde yapılacaktır.
  10. İletişim bilgi formu. (Evrak teslimi esnasında doldurulacak)
 1. İhaleye katılacaklar ihale günü ihale saatinden en az 30 dakika önce Üsküp Belediyesi Destek Hizmetleri Servisine ihale evraklarını teslim ihale saatinde hazır olacaklardır.
 2. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 29. Maddesi gereğince İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

        İlan olunur. 26/04/2024

#ilangovtr Basın No ILN02023802