KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR


İdarenin:
Adresi : Kırklareli Belediye Başkanlığı Karacaibrahim Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı No:3 MERKEZ/KIRKLARELİ
Telefon numarası : 0 288 2141045-175
Elektronik Posta Adresi : [email protected]
1 - İHALENİN KONUSU:
İşin Adı                      :Kırklareli Merkez 319 Ada 15 Parseldeki Taşınmaz Satışı.

Aşağıda özellikleri belirtilen Kırklareli Belediyesine ait taşınmaz ihale ile satılacaktır.
 

SIRA NO ADA PARSEL MAHALLE NİTELİĞİ YÜZÖLÇÜM (M2) 04/01/2024 TARİHLİ REVİZYON İMAR PLANINA GÖRE İMAR DURUMU MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ VE SAATİ
1 319 15 CAMİKEBİR ARSA 12.005,62 TİCTK 102.000.000,00 TL 3.060.000,00 TL 28/06/2024  Cuma Saat:14:40


 
2 - İHALELERİN YAPILIŞ ŞEKLİ:
İhale konusu iş, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulünce ihale edilecektir.
3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ:
İstekliler ihalelere ilişkin bilgileri Kırklareli Belediyesi Gelirler Müdürlüğü İhale ve Taşınmaz İşlemleri Servisinden görebilir veya İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00-TL karşılığında satın alabilir.
4- İhaleler Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır. (İhale Komisyonu Kırklareli Belediye Encümenidir.)
5 - EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:
İhaleye girecekler gerekli evrakları ihale günü en geç saat 12.00’a kadar Gelirler Müdürlüğü İhale ve Taşınmaz İşlemleri Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.
6 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:
Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.
A) İÇ ZARF
İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.
 a) Teklif Mektubu,(Örneği şartname ekinde verilecektir)
 b) İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir. Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç ihaleye girmemiş sayılır.
B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI
Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.
C) DIŞ ZARF
Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.
 a- Teklif mektubunu içeren İç zarf
 b-Şartname bedeli olan 250,00 TL’nin ödendiğine dair makbuz
 c-2886 sayılı Kanunun 6/2.maddesine istinaden ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname( şartname eklerinde örneği mevcut)
d-Yer görme Belgesi(şartname ekinde mevcut)
e-Nüfus cüzdan fotokopisi. (gerçek kişiler için)
f-İkametgah belgesi.(gerçek kişiler için)
g-Belediye veznesine yatırdıkları geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu (2886 S.K. 27 Maddesi gereği geçici, süresiz, limit içi olmalı ve banka teyit yazısı ile ibraz edilmesi gerekmektedir.)
h-Kırklareli Belediyesi Gelirler Müdürlüğü İhale ve Taşınmaz İşlemleri Servisi’nden alacakları Belediyemize borcu yoktur yazısı.(ihale ilk ilan tarihinden sonra alınmış)
I-İsteklilerin Banka Hesap IBAN Numarası. (Geçici teminatın peşin yatırılması durumunda iadesi için)
j-Taşınmaza ait satış şartnamesinin, her sayfası ayrı ayrı ihaleye girecek olan istekli tarafından imzalanması.
k-Özel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi
l-Tüzel kişiler için: ihale yılı içerisinde alınmış oda sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri. Tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi.
D) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI
Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühür mumu veya imza ile işaretlenmesi ihtilafa yol açmaması bakımından gereklidir.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29.maddesi gereğince İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.11/06/2024

#ilangovtr Basın No ILN02047124