İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Tesislerinde Kullanılmak üzere 2 Kısım Şoförlü ve Şoförsüz Araç Kiralama Hizmeti hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/487212

1-İdarenin

a) Adı

:

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

Karakaş Mahallesi Sungurbey Caddesi No: 2 39010 KIRKLARELİ MERKEZ/KIRKLARELİ

c) Telefon ve faks numarası

:

2882141076 - 2882148015

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Tesislerinde Kullanılmak üzere 2 Kısım Şoförlü ve Şoförsüz Araç Kiralama Hizmeti

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı sağlık tesislerinin, sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılmak amacıyla 2 Kısım, 19 adet Şoförlü, 1 adet Şoförsüz olmak üzere Toplam 20 Adet Akaryakıt Hariç Araç Kiralama Hizmeti Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlık Sağlık Birimleri (İlçe Sağlık Müdürlükleri, TSM, SHM, KETEM ve v.b.) ile Bağlı Sağlık Tesisleri, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Lüleburgaz, Babaeski, Vize, Pınarhisar ve Demirköy TSM/Demirköy Devlet Hastaneleri, resmi hizmetlerin yürütülmesi için görevlendirilen yerler ve gerektiğinde il dışı görevlendirildiği yerler.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihi 01.06.2024, işin bitiş tarihi 31.05.2025

d) İşe başlama tarihi

:

01.06.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

02.05.2024 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi / Karakaş Mah. Sungurbey Cad. No: 2 Merkez-KIRKLARELİ (Toplantı Salonu)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Belge Adı

İhale/Kısım/Kısımlar

Açıklama

Ortak Girişimlerde

Karayolu Taşıma
Yönetmeliği Yetki Belgeleri

1. KISIM KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
VE BAĞLI BİRİMLERİ

Teknik Şartname ve İhale Dokumanı ekinde yer alan Teklif Edilen Araç Kasko Kodu ve İşçilik Tutarları Tablosu sunulacaktır.

Tüm ortakların sunması
gerekmektedir.

Karayolu Taşıma
Yönetmeliği Yetki Belgeleri

2. KISIM KIRKLARELİ İL
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE
BAĞLI SAĞLIK
TESİSLERİ

Teknik Şartname ve İhale Dokumanı ekinde yer alan Teklif Edilen Araç Kasko Kodu ve İşçilik Tutarları Tablosu sunulacaktır.

Tüm ortakların sunması
gerekmektedir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Belge Adı

İhale/Kısım/Kısımlar

Açıklama

Ortak Girişimlerde

Teklif Edilen Araç Bilgileri

1. KISIM KIRKLARELİ İL
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLERİ

Teknik Şartname ve İhale Dokumanı ekinde yer alan Teklif Edilen Araç Kasko Kodu ve
İşçilik Tutarları Tablosu
sunulacaktır.

Tüm ortakların sunması
gerekmektedir.

Teklif Edilen Araç Bilgileri

2. KISIM KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE
BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ

Teknik Şartname ve İhale Dokumanı ekinde yer alan Teklif Edilen Araç Kasko Kodu ve
İşçilik Tutarları Tablosu
sunulacaktır.

Tüm ortakların sunması
gerekmektedir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Kamu veya Özel sektörde gerçekleştirilen her türlü Araç Kiralama Hizmeti İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,72 Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir

#ilangovtr Basın No ILN02016298