MADDE 1-Kıyıköy Beldesi Cumhuriyet Mah. 2 Nolu Sok.No:2 adresindeki işyeri 3 Yıl süre ile kiraya verilecektir. 1 yıllık muhammen bedeli 250.000,00TL Geçici teminat 22.500,00TL ile Kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi hükümlerince açık teklif usulü arttırma suretiyle, Belediye hizmet binası Meclis toplantı salonunda 14/05/2024 Salı günü saat: 14.00’da kiralama ihalesi yapılacaktır.

MADDE 2-İhaleye ait Şartname Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğünden görülebilir. İhaleye katılacak olanların ihale şartnamesini almaları zorunludur. Şartname bedeli 150,00TL dir.

MADDE 3-İhaleye katılabilmek için teslim edilmesi gereken belgeler;
Gerçek kişiler için: a) Nüfus cüzdan fotokopisi b) İhale Şartnamesi sattın aldığını gösterir makbuz, c) Tebligat adresini gösterir ikametgah belgesi ve iletişim bilgileri, ç) İhale ile ilgili geçici teminat ödemesine ilişkin makbuz veya teminat mektubu, d) Kıyıköy Belediyesine borcu yoktur belgesi, Tüzelkişiler için: a) Tüzelkişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü, b) İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait karar aslı ve fotokopisi, c) İhaleye katılan yetkilinin imza sirküleri aslı, vekâleten katılımlarda vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı, ç) İhale Şartnamesi sattın aldığını gösterir makbuz, d) İhale ile ilgili geçici teminat ve depozit ödemesine ilişkin makbuz veya teminat mektubu, e) Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve iletişim bilgileri, f) Belediyeye borcu olmadığına dair Kıyıköy Belediyesinden alınmış belge,

MADDE 4-Kiralama ihalelerine iştirak etmek isteyenlerin 2886 S.D.İ.K nun 5. Maddesinde belirtilen şartlara haiz olması, ihaleye katılmak isteyen talipli veya talipliler dosyalarını istenilen belgeleriyle birlikte ihale saati olan 14:00’den önce dosyalarını teslim etmeleri ve ihalenin yapılacağı Encümen Toplantı salonunda bulunmaları gerekmektedir.

MADDE 5-İhaleye iştirak için 2886 S.D.İ.K nun 46. Maddesi gereğince hazırlayacakları dosya ve tekliflerini ihale saatinden önce ulaştırmak şartıyla posta ile gönderebilirler. MADDE 6-İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri ihale saatine kadar Kıyıköy Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır.

#ilangovtr Basın No ILN02022393