PINARHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1 - Belediyemize ait İlçemiz Dere Mahallesi Tserova Caddesi No:1 adresinde bulunan 9 m² büfe, 2886 Sayılı D.İ.K. nun 45. Maddesine göre Açık Teklif  Usulü Arttırma suretiyle 1 Yıl (12 ay) müddetle kiraya verilecektir.
2 - Kiralama ihalesi, 06.06.2024 Perşembe günü saat 14.30’da Belediye Encümeni huzurunda, Pınarhisar Belediye Başkanlığı hizmet binasındaki toplantı salonunda (Adres: Camiikebir Mah. Erol Olgaçlı Cad. No:24 Pınarhisar/Kırklareli) yapılacaktır.
3 – Büfenin aylık muhammen kira bedeli 4.000,00 TL + KDV olup, geçici teminatı 1.440,00 TL. dir.
4 - İhaleye katılacakların geçici teminatı 06.06.2024 Perşembe günü saat 12.30' a kadar Belediyemiz veznesine yatırmaları ve ihaleye katılım için müracaatlarını 06.06.2024 Perşembe günü saat 12:30’a kadar yapmaları gereklidir.
5 - Büfenin kiralama ihalesine ait Şartname ve eklerinin bedeli 5.000,00 TL olup, mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye katılmak isteyenler şartnameyi ve eklerini almak zorundadır.
6 - İhaleye katılabilmek için istenen belgeler:
 6.1 Dilekçe, Nüfus Cüzdanı fotokopisi (T.C. Kimlik Nolu) ve imzalı; şartname ile sözleşme tasarısı
 6.2  Tebligat için adres beyanı ve ikamet belgesi,
 6.3 Tüzel kişi olması halinde:
 6.3.1 İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,
 6.3.2 Ticaret ve/veya Sanayi Odasında ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,
 6.3.3 Tüzel Kişiliğin imza sirküleri,
 6.4 İhalelere Katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Pınarhisar Belediye Başkanlığı idaresine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge, (ihaleye vekaleten katılma durumunda, hem vekaletle katılanın hem de vekalet ettiği gerçek/tüzel kişinin borcu olmadığına dair belge talep edilir. Borcu olmadığına dair belgeyi, Mali Hizmetler Müdürlüğü tanzim edecektir)
 6.5 İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
 6.6 Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,
 6.7 Şartname ve eklerinin bedeli ile geçici teminat olarak belirtilen bedeli Pınarhisar Belediye Başkanlığı veznesine yatırarak aldıkları makbuz. Geçici teminat için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26’ıncı maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi biriside kabul edilebilir. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
7 – Hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

İlan olunur.
 

#ilangovtr Basın No ILN02039002