ESAS NO : 2022/1346 Esas
MİRASÇI : REMZİYE BOZYELİ 2*********6
Mahkememizde görülenVasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen ara kararı gereğince Remziye Bozyeli adına ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olduğu görülmekle;
Vasiyetname içeriğine göre; Lüleburgaz 4.Noterliğince 16/12/2020 gün, 10404yevmiye nolu Miras bırakan Ayşe Sesigüzel tarafından düzenlettirilen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu tebliğ ve ihtar olunur.
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 24/04/2024 günü saat: 12:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02006077