İLAN
VİZE KAYMAKAMLIĞI
VİZE MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ

                                                                                                             

İL

Kırklareli

İLÇE

Vize

KÖY-

MAHALLE

Evrencik Köyü

MEVKİİ

Papazpınarı

ADA

101

PAR

SEL

164

YÜZ-

ÖLÇÜMÜ (M2)

14,714.50

SATILACAK

YÜZÖLÇÜM

(M2)

11,214.50

VASFI

Tarla

DURUMU

İmarsız

TAHMİNİ

SATIŞ

BEDELİ

2,250,000.00 TL

GEÇİCİ

TEMİNAT

225,000.00 TL

İHALE

GÜNÜ

24.04.2024

SAATİ

11:00

Kırklareli

Vize

Evrencik Köyü

Köycivarı

137

46

3,340.21

3,340.21

Çalılık

İmarsız

840,000.00 TL

100,800.00 TL

24.04.2024

12:00

Kırklareli

Vize

Kıyıköy Beldesi - Güven Mahallesi

Güven Mah.

267

3

487.33

487.33

Arsa

Konut Alanı+Yol (25.00m2)

2,930,000.00 TL

293,000.00 TL

24.04.2024

14:00

Kırklareli

Vize

Kıyıköy Beldesi - Güven Mahallesi

Güven Mah.

269

17

171,44

171,44

Arsa

Konut Alanı

860,000.00 TL

215,000.00 TL

24.04.2024

15:00

Kırklareli

Vize

Kıyıköy Beldesi - Güven Mahallesi

Güven Mah.

269

15

162,54

162,54

Arsa

Konut Alanı+Yol (24.00m2)

813,000.00 TL

203,250.00 TL

24.04.2024

16:00

Kırklareli

Vize

Evrenli Köyü

Bağlık

123

26

7,203.05

6,328.39

Ham Toprak

İmarsız

1,590,000.00 TL

159,000.00 TL

25.04.2024

11:00

Kırklareli

Vize

Kömürköy Köyü

Kazandere

103

223

4,785.44

4,785.44

Tarla

İmarsız

980,000.00 TL

98,000.00 TL

25.04.2024

12:00

Kırklareli

Vize

Kışlacık Köyü

Kızılağaçyolu

110

30

3,147.74

3,147.74

Ham Toprak

İmarsız

1,600,000.00 TL

240,000.00 TL

25.04.2024

14:00

Kırklareli

Vize

Sergen Köyü

Köyiçi

118

5

713.00

713.00

Arsa

Konut Alanı

1,212,100.00 TL

242,420.00 TL

25.04.2024

15:00

Kırklareli

Vize

Sergen Köyü

Bağlık

247

22

7,256.69

7,256.69

Ham Toprak

İmarsız

1,451,338.00 TL

203,187.32 TL

25.04.2024

16:00

AÇIKLAMA

1- İlçemiz hudutlarında yer alan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, yukarıda tapu bilgileri verilen taşınmazların yine yukarıda belirtilen ihale gün ve saatinde Vize Belediyesi Kapalı Düğün Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 45. maddesine göre açık ihale usulüyle satış ihaleleri yapılacaktır.

2- Teklif sahipleri taşınmazları mevcut hukuki ve fiili durumu (kiracı, işgalci, hasar, hisse, imar, iskan, takyidat bilgileri, vb.) ile görmüş, ilgili kamu kurum ve kuruluşundan her türlü araştırmayı yaparak, taşınmazı mevcut ve yasal durumu ile kabul etmiş sayılır. Teklif sahibi taşınmazdaki eksiklik, ilan edilen özelliklerde farklılık ve sair nedenlere dayalı her türlü talep, itiraz, vb. haklarından feragat etmiş sayılır ve bu hususlar ile ilgili İdareden farklı bir talepte bulunamaz.

3- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihale gün ve saatlerinden önce Vize Malmüdürlüğü veznesine yatıracakları geçici teminatın makbuzu veya banka teminat mektubu ile gerçek kişilerin aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdanı fotokopisini (TC kimlik numarasını içeren), ikametgah belgesini,  Tüzel kişilerin siciline kayıtlı olduğu Makamca 2024 yılında tasdik edilmiş oda sicil belgesini, noterden tasdikli yetki belgesi veya vekaletname ile birlikte ihale saatine kadar Vize Belediyesi Kapalı Düğün Salonunda toplanacak olan komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir. 

4- Geçici teminatın, teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesi ve bu Kanun uyarınca yayınlanmış 98/1 sıra nolu Devlet İhaleleri Genelgesinde belirtilen şartları taşınması gerekmektedir.

5- İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içerisinde İdaremizden bedelsiz olarak alınabilir.

6- İhale saatine kadar Komisyona ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre hazırlanan teklif mektuplarını iadeli taahhütlü postayla gönderilebilir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7-Hazine taşınmazlarının satışı KDV 'ye tabi olmamakta ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf bulunmaktadır.
Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından: 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır. 

8- Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep üzerine 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir. 

9- Evrencik Köyü 137 ada 46 parsel numaralı taşınmazın 259.32m2 'lik kısmı üzerinde enerji nakil hattı amacıyla irtifak hakkı tesis edilmiştir. Kıyıköy Beldesi-Güven Mahallesi 267 ada 3 parsel numaralı taşınmazın 25.00m2 'lik kısmının, 269 ada 15 parsel numaralı taşınmazın 24.00m2 'lik kısmının imar planında yol amacına ayrıldığı Belediyesince bildirilmiştir.

10- Vize Kaymakamlığı (Milli Emlak Şefliği İrtibat No: 0288 3182006 (Dahili 124)
İLAN OLUNUR

#ilangovtr Basın No ILN02008173